REGULAMIN PROGRAMU AKCELERACYJNEGO 
PŁOCKIEGO PARKU PRZEMYSŁOWO-TECHNOLOGICZNEGO

Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady działania Programu pod nazwą „Start in Park” (dalej „Program”)

§ 1 

Informacje ogólne o Programie

 1. Organizatorem Programu jest Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. z siedzibą w Płocku, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestr Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000212700, NIP: 774-28-16-545, (dalej „Organizator” lub „PPP-T”).
 2. Partnerem Programu jest Fundacja Przedsiębiorczości Kobiet z siedzibą w Warszawie przy ul. Konstruktorskiej 11, 02-673 Warszawa, wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych 
  i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000450385, posiadająca NIP: 9512365241 KRS: 0000450385, NIP: 951-23-65-241 (dalej „Partner”).
 3. Celem Programu jest wsparcie szkoleniowo-mentoringowe i doradcze obecnych lub przyszłych przedsiębiorców z terenu Subregionu Płockiego, ukierunkowane na powstawanie nowych firm, rozwój pomysłów biznesowych, wypracowanie i wprowadzenie na rynek nowych usług czy produktów oraz wzrost kompetencji uczestników Programu do prowadzenia własnej firmy/ przedsięwzięcia biznesowego.
 4. Niniejszy Regulamin określa również warunki uczestnictwa w Programie prowadzonym pod nazwą „Start in Park” i może używać wyróżniającego go znaku graficznego.

§ 2 

Adresaci Programu

 1. Program adresowany jest do max. 25 startupów, rozumianych jako:
 2. projekty biznesowe bez zarejestrowanej działalności gospodarczej, 
 3. firmy w początkowej fazie rozwoju, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą do 3 lat, na terenie Województwa Mazowieckiego (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego),
 4. nowe projekty biznesowe planowane do realizacji przez doświadczone podmioty, posiadające zarejestrowaną działalność gospodarczą na terenie Województwa Mazowieckiego powyżej 3 lat (na dzień złożenia formularza rekrutacyjnego).
 5. Uczestnikami Programu mogą być osoby pełnoletnie oraz osoby niepełnoletnie powyżej 16 roku życia (za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego) deklarujące gotowość do aktywnego udziału w Programie. 
 6. Uczestnikiem Programu może być osoba fizyczna lub max. 3-osobowy zespół projektu biznesowego, która/który wypełnił Formularz zgłoszeniowy w imieniu własnym, swojego zespołu projektowego lub na rzecz podmiotu (działalność gospodarcza lub spółka prawa handlowego) i został(a) zakwalifikowany przez komisję rekrutacyjną jako zespół projektowy lub podmiot do wzięcia udziału w Programie. 
 7. Osoby, o których mowa w pkt 1, ust. b – c niniejszego paragrafu, aby zostać Uczestnikiem programu, zobowiązane są ponadto złożyć oświadczenie o prowadzeniu działalności gospodarczej na terenie Województwa Mazowieckiego.

§ 3 

Procedura aplikacyjna

 1. Zgłoszenie do udziału w Programie jest możliwe wyłącznie poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego w terminie do 31.12.2023 do godz. 23:59.
 2. Formularz zgłoszeniowy to formularz umieszczony na stronie internetowej Programu: www.startinpark.pl wypełniany drogą elektroniczną (on-line) przez daną osobę na rzecz własną, zespołu projektowego lub podmiotu ubiegającego się o uczestnictwo w Programie. Wzór Formularza zgłoszeniowego stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 3. Formularz zgłoszeniowy zawiera podstawowe informacje na temat projektu biznesowego, tj. rozwiązania zgłaszanego do Programu w celu jego akceleracji, który wykazuje cechy obecnej lub przyszłej innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym we wszystkich obszarach działalności społeczno-gospodarczej.
 4. Formularz zgłoszeniowy musi być wypełniony w języku polskim.
 5. Formularze zgłoszeniowe przesłane w jakikolwiek inny sposób nie będą rozpatrywane.
 6. Osoba zgłaszająca projekt biznesowy do Programu ponosi odpowiedzialność za prawdziwość informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. Zabrania się umieszczania w formularzu jakichkolwiek treści 
  o charakterze bezprawnym, bądź naruszających prawa osób trzecich.
 7. Organizator i Partner zastrzegają sobie prawo do weryfikacji informacji wskazanych w formularzu zgłoszeniowym, także pod kątem ich autentyczności. Zastrzegają sobie również prawo do wzywania do uzupełnienia braków formalnych, omyłek, udzielenianiezbędnych wyjaśnień, etc.
 8. Ustala się następujące zasady obowiązujące na etapie aplikowania do Programu:
 9. Przystąpienie do Programu jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją przez zgłaszanego Uczestnika postanowieńRegulaminu. Przystępując do Programu Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, jak równieżpotwierdza, że spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Programie i posiada wszelkie  prawa do rozwijania zgłaszanego przezsiebie pomysłu biznesowego.
 10. Dokonując zgłoszenia pomysłu biznesowego do Programu, Uczestnik oświadcza, że wszelkie prawa  do pomysłu biznesowego wynikające z właściwych przepisów prawa polskiego lub prawa innych państw 
  (w szczególności zaś prawa autorskie, prawa własności przemysłowej i inne prawa własności intelektualnej), przysługują wyłącznie jemu lub zespołowi, który reprezentuje lub w imieniu którego zgłasza pomysł biznesowy, a pomysł biznesowy jestpomysłem Uczestnika, nie narusza praw osób trzecich, przepisów o ochronie informacji niejawnych, nie jest obciążony żadnymiograniczeniami, prawami osób trzecich w tym prawami rzeczowymi, roszczeniami z żadnego tytułu w tym z tytułu poręczenia lubzabezpieczenia. W przypadku gdyby do praw, o których mowa powyżej uprawniona byłaby osoba trzecia, Uczestnik zobowiązuje się wskazać taką osobę i przedstawić Organizatorowi zgodę takiej osoby na udział Uczestnika w Programiewyrażonej w formie    pisemnej lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej w sposób niebudzący zastrzeżeń Organizatora. Brak przedstawienia ww. zgody do dnia podpisania umowy uczestnictwa w Programie oznaczać  będzie, że Uczestnik jej nie potrzebuje i bierze pełną odpowiedzialność wobec osób trzecich za ew. naruszenia ich praw.
 11. Wypełnienie i przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na nieodpłatne wykorzystywanie (w całości lub w części) przez Organizatora i Partnera odpowiedzi na pytania zawarte w formularzu zgłoszeniowym, z uwzględnieniem postanowień § 8 (poufność) Regulaminu. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związane z Programem.
 12. Zgodnie z przepisami Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. 
  z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn. zm.), w związku z udziałem w Programie, uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie, powielanie i rozpowszechnianie jej/jego imienia i nazwiska, wizerunku (zdjęć), wywiadów i nagrań z jej/jego osobą w materiałach informacyjnych, służących realizacji Programu, Organizatora oraz Partnera, w tym raportowaniu, monitorowaniu i ewaluacji, a także nie będzie z tego tytułu wnosił/a żadnych roszczeń. Zgoda ta nie jest ograniczona czasowo i terytorialnie oraz obejmuje wszelkie formy publikacji związanych z działalnością Organizatora i Partnera, 
  w szczególności: na plakatach, w ulotkach, broszurach, folderach, spotach radiowo-telewizyjnych, reklamie w gazetach, czasopismach oraz w Internecie. 
 13. Uczestnik jednocześnie wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w postaci imienia, nazwiska, wizerunku i treści wypowiedzi (w tym głosu) na zasadach wskazanych powyżej zgodnie z Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych (RODO). Cofnięcie przez uczestnika ww. zgód oznacza usunięcie uczestnika z Programu.
 14. Informacje o pomyśle biznesowym oraz dane kontaktowe przekazane przez Uczestników będą podlegały przetwarzaniu przez Organizatora i Partnera w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu. Dane, o których mowa powyżej nie będą ujawniane osobom trzecim z wyłączeniem wyznaczonych przez Organizatora członków zespołu Programu (pracowników,współpracowników czy wolontariuszy), wskazanych do wsparcia i realizacji Programu. Informacje o wybranych pomysłach biznesowych mogą 
  w szczególności zostać przedstawione Partnerom zgłaszającym chęć wsparcia finansowego lub merytorycznego Uczestników iich pomysłów biznesowych.

§ 4 

Procedura oceny, wyboru zgłoszeń i podpisania umowy

 1. Warunkiem wzięcia udziału w Programie jest pozytywne przejście procesu rekrutacyjnego określonego 
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Wyboru uczestników Programu dokonuje komisja konkursowa, powołana przez Organizatora.
 3. Wybór uczestników Programu nastąpi spośród wszystkich nadesłanych zgłoszeń on-line. 
 4. Po formalnej weryfikacji zgłoszeń, dokonanej przez przedstawicieli Organizatora, zgłoszenia zostaną przekazane do oceny merytorycznej przez komisję konkursową.
 5. Formalna ocena pomysłu biznesowego dokonywana jest na podstawie informacji i oświadczeń dostarczonych w Formularzu zgłoszeniowym oraz – uzupełniająco i opcjonalnie – w oparciu o dostarczone dodatkowe informacje.
 6. Organizator i Partner zastrzegają sobie, na każdym etapie Programu, prawo do żądania od Uczestników dodatkowych informacji natemat pomysłu biznesowego.
 7. Komisja konkursowa ocenia zgłoszenia biorąc pod uwagę takie kryteria jak: konkretny (istniejący realnie, określony, rzeczowy, działający w sposób logiczny) pomysł na biznes, identyfikacja potrzeb klientów (Zrozumienie rynku, analiza potrzeb), orientacja na sukces (determinacja, efektywność), innowacyjność (nowatorstwo, oryginalność) zaproponowanego pomysłu, oraz identyfikacja własnych potrzeb rozwojowych(planowanie rozwoju, adaptacyjność). 
 8. Waga kryteriów może być różna w zależności od etapów selekcji pomysłów biznesowych.
 9. Komisja konkursowa dokona wyboru max. 25 startupów. Informacje o zakwalifikowaniu się do Programu będą wysyłane mailowo na adres podany w formularzu zgłoszeniowym. Ponadto, informacja o wyniku naboru (wskazanie wybranych Uczestników poprzez nazwę pomysłu biznesowego) udostępniona i zostanie na stronie internetowej Programu www.startinpark.pl oraz innymi kanałami promocji (takimi jak np. oficjalny profil na Facebooku PPP-T).
 10. Przed rozpoczęciem Programu uczestnik Programu zawrze z Płockim Parkiem Przemysłowo-Technologicznym S.A. umowę uczestnictwa w Programie, w której określone zostaną zobowiązania stron, a niniejszy Regulamin będzie stanowił jej integralną część.
 11. Uczestnik zakwalifikowany do Programu otrzyma wiadomość elektroniczną na adres emailowy wskazany 
  w zgłoszeniu. Tak wysłaną wiadomość uznaje się za skutecznie doręczoną. Warunkiem przyjęcia Uczestnika do Programu jest przesłanie tą samą drogą w ciągu 48 godzin od daty wysłania wiadomości odpowiedzi, 
  w której Uczestnik przyjmuje udział w Programie.
 12. Przekroczenie przez zakwalifikowanego Uczestnika tego terminu lub nieodesłanie wiadomości 
  o przyjęciu kwalifikacji do udziału w Programie, upoważnia Organizatora do zakwalifikowania na to miejsce innego Uczestnika.

§ 5 

Przebieg Programu

 1. 1.     W ramach Programu, uczestnicy będą mieli możliwość uczestniczenia w każdej z 3 form wsparcia: 
 2. Szkolenia – dedykowany program szkoleniowy, uwzględniający różnorodny zakres tematyczny 
  w 5 obszarach: marketing, księgowość i prawo, zarządzanie, sprzedaż oraz blok umiejętności miękkich, tj. łącznie 70 godzin szkoleniowych, realizowanych co do zasady w formie stacjonarnej;
 3. Mentoring biznesowy – prowadzony w formie zdalnej przez doświadczone mentorki Sieci Przedsiębiorczych Kobiet, dopasowany zgodnie ze zgłoszonymi oczekiwaniami mentee, bądź ze zidentyfikowanymi potrzebami na etapie rekrutacji; średnio 12 godz. wsparcia dla każdego startupu w okresie całego Programu;
 4. Demo Day – to finałowy event prezentujący efekty Programu, podsumowujący pracę wykonaną przez startupy i informujący o dalszych planach rozwoju uczestników. 
 5. Celem wydarzenia jest ocena i promocja pomysłów biznesowych podczas ich prezentacji dla szerokiej publiczności.
 6. Podczas Demo Day wybrani zostaną laureaci Programu, którym zostaną przyznane nagrody pieniężne.
 7. W wydarzeniu mogą wziąć udział przedstawiciele Organizatora i Partnera,  inwestorzy, fundusze inwestycyjne, mentorzy, media i reprezentanci przedsiębiorców zainteresowanych współpracą ze startupami.
 8. W celu oceny prezentacji i przyznania nagród zostanie powołane przez Organizatora jury. Podczas finału jury dokona oceny każdego z pomysłów biznesowych i wybierze 3 Laureatów Programu, którzy otrzymają nagrody pieniężne. Jury będzie mogło wziąć pod uwagę postęp pomysłów biznesowych zaobserwowany w toku Programu, jakość i spójnośćwystąpień podczas Demo Day, jak również zastosować inne wybrane kryteria.
 9. Pomysłom biznesowym występującym w Demo Day mogą zostać przyznane nagrody uzupełniające bądź nagrodyproduktowe, niezależnie od miejsca zajętego przez dany pomysł biznesowy. O przyznaniu nagród uzupełniających i produktowych decydują Partnerzy, którzy owe nagrody zaoferowali.
 10. Laureatom Programu przyznane zostaną nagrody pieniężne w wysokości: 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy) za pierwsze miejsce, 4.000 zł (słownie: cztery tysiące) za drugie miejsce i 3.000 zł (słownie: trzy tysiące) za trzecie miejsce.
 11. W zamian za przekazane nagrody Organizator nie będzie rościł sobie względem Uczestnika, któremu je przyznano, żadnych praw,mających być ekwiwalentem nagrody.
 12. Nagrody zostaną przekazane na rachunek bankowy wskazany przez Uczestnika  realizującego nagrodzony pomysł biznesowy napodstawie  treści oświadczenia ze wskazaniem rachunku bankowego.
 13. Otrzymanie nagrody jest uwarunkowane osobistym uczestnictwem w finale Demo Day Programu przynajmniej jednego członka zespołu Uczestnika.
 14. W razie wystąpienia obowiązku płatnika podatku od nagrody leżącym po stronie Organizatora, podatek taki zostanie zapłacony przez Organizatora zaś od wartości nagrody  przelanej na wskazany przez Uczestnika rachunek bankowy kwota podatku zostanie potrącona i przekazana Urzędowi Skarbowemu. Laureat zobowiązany jest na prośbę Organizatora wyrażoną drogą elektroniczną na wskazany 
  w zgłoszeniu adres mailowy do złożenia oświadczenia o danych identyfikacyjnych (w tym o miejscu zamieszkania) do celów podatkowych oraz do aktualizacji tych danych na wypadek zmian (do końca roku podatkowego).
 15. W przypadku naruszenia niniejszego Regulaminu, Uczestnik może zostać wezwany do zwrotu przyznanej nagrody. W sytuacji, w której nagroda nie została przekazana, Organizator może wstrzymać jej przekazanie.
 16. Terminy wszystkich spotkań w Programie zostaną przesłane uczestnikom po przyjęciu do Programu. Organizator lub Partner będzie kontaktował się z uczestnikami za pomocą adresu mailowego lub numeru telefonu kontaktowego wskazanego w formularzu zgłoszeniowym.

§ 6

Obowiązki uczestników

 1. Uczestnicy zobowiązują się do sumiennego i systematycznego udziału w Programie – w szczególności do udziału w formach wsparcia, o których mowa w § 5 ust. 2.
 2. Nieobecność Uczestnika nieusprawiedliwiona (lub gdy usprawiedliwienie nie jest przyjęte przez Partnera) w 3 sesjach merytorycznych może skutkować nałożeniem kary w postaci wykluczenia z Programu lub niedopuszczeniem do Demo Day.
 3. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność za naruszenie Regulaminu w stosunku do Partnera na zasadach ogólnych.
 4. Uczestnik ponosi odpowiedzialność za prawdziwość i aktualność informacji zamieszczonych w formularzu zgłoszeniowym. W razie poświadczenia nieprawdy uczestnik zostanie zdyskwalifikowany i wykluczony 
  z udziału w Programie.
 5. Uczestnik zakwalifikowany do finału Demo Day zobowiązany jest uczestniczyć w wydarzeniu. W razie wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności Uczestnik może wskazać osobę, która spełni obowiązki uczestniczenia w wydarzeniu na zasadzie zastępstwa. W przypadku nieobecności Uczestnika i braku wskazania zastępstwa do udziału w Demo Day pomysł biznesowy uczestnika nie będzie oceniany, co będzie jednoznaczne z brakiem możliwości przyznania nagrody. 

§ 7

Warunki finansowe

 1. Program jest finansowany ze środków własnych Organizatora.
 2. Uczestnictwo w Programie jest bezpłatne.
 3. Organizator i Partner nie pokrywają, ani nie zwracają kosztów związanych z udziałem w Programie, 
  w szczególności kosztów transportu, zakwaterowania i wyżywienia.

§ 8

Poufność

 1. Organizator, Partner oraz ich podwykonawcy i współpracownicy są zobowiązani do zachowania poufności informacji dotyczących projektów biznesowych zawartych w formularzach zgłoszeniowych (dalej „Informacje poufne”), a także danych osobowych zgłaszających.
 2. Powyższe zobowiązanie do zachowania poufności będzie obowiązywało przez okres 3 lat od daty otrzymania przez Organizatora wypełnionego formularza zgłoszeniowego, z wyłączeniem przypadków, kiedy obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa.
 3. Postanowienia niniejszego paragrafu nie obejmują Informacji poufnych, które:
 4. w chwili ujawnienia przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu były publicznie znane lub zostały uzyskane przez Organizatora bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
 5. po ujawnieniu przez osobę zgłaszającą lub uczestnika Programu, zostały ogłoszone lub w inny sposób stały się publicznie dostępne bez naruszenia jakiegokolwiek zobowiązania do zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa lub z czynności cywilnoprawnej,
 6. poprzez pisemne wcześniejsze zawiadomienie osoby zgłaszającej lub uczestnika Programu zostały wyłączone z obowiązku zachowania poufności.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do:
 8. podania do publicznej wiadomości wyników rekrutacji do Programu i zamieszczenia ich 
  w materiałach informacyjnych,
 9. przetwarzania danych zawartych w formularzach zgłoszeniowych oraz innych danych w ramach Programu i wykorzystywania tych danych w formie anonimowych zestawień.

§ 9

 Dane osobowe

 1. Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, które będą gromadzone, przechowywane i przetwarzane w ramach niniejszego Programu jest Organizator.
 2. Organizator zapewnia, że dane osobowe Uczestników będą gromadzone, przetwarzane, przechowywane 
  i wprowadzane do systemów informatycznych Partnera zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1), i innymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych obowiązującymi w Polsce.
 3. Organizator zobowiązuje się przy przetwarzaniu danych osobowych w ramach Programu, do zabezpieczania ich poprzez stosowanie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa, odpowiadający ryzyku związanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie przepisów krajowych z zakresu ochrony danych osobowych.
 4. Uczestnik będący uczestnikiem Demo Day wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach promocyjno-informacyjnych (np. w celu podania do wiadomości publicznej sylwetek zwycięzców) na podstawie zgody i w celach rozliczenia należności podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 5. Organizator informuje, iż może on powierzyć dane osobowe do dalszego przetwarzania Partnerom 
  i podwykonawcom jedynie w celu związanym z realizacją Programu. Podwykonawca, o którym mowa 
  w niniejszym ustępie musi spełniać te same wymogi i obowiązki, w szczególności w zakresie gwarancji ochrony powierzonych danych osobowych.
 6. Organizator informuje, że po zakończeniu Programu albo na prośbę Uczestnika usunie dane osobowe osób aplikujących do Programu uzyskane od nich w związku z realizacją Programu w ciągu 10 dni od dnia zakończenia Programu, chyba że przepisy prawa nakładają na Partnera inny obowiązek w tym zakresie, albo przetrzymywać je będzie za zgodą osób aplikujących do Programu wyrażoną faktem zaakceptowania Regulaminu przez okres 5 lat celem dalszego wsparcia i komunikacji z przedstawicielami danego pomysłu biznesowego – np. na potrzeby spotkań czy dodatkowej promocji dla absolwentów, a więc byłych Uczestników bądź kandydatów do Programu.
 7. Cele oraz podstawy przetwarzania:
 8. dane osobowe Uczestników, oraz dane osobowe osób fizycznych przekazane przez Uczestników będących podmiotami gospodarczymi, będą gromadzone, przetwarzane, przekazywane i wprowadzane do systemów informatycznych Organizatora i Partnera wyłącznie w celu realizacji Programu oraz w celu wywiązania się ze zobowiązań, wynikających z umowy zawartej przez Uczestnika poprzez przystąpienie do Programu i wyłącznie w zakresie z umowy tej wynikającym. Dane osobowe Uczestników mogą być także przetwarzane przez Organizatora i Partnera w sytuacji, kiedy będą wymagały tego od niego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, za czym przemawiał za tym będzie prawnie uzasadniony interes Uczestników ich lub osoby trzeciej, lub też będzie to podyktowane działaniem w interesie publicznym.
 9. Na podstawie i w celu realizacji Programu Organizator przetwarzać będzie następujące kategorie danych osobowych: dane zwykłe, dane dotyczące przedsiębiorców, a także kandydatów na przedsiębiorców, 
  w postaci: imię, nazwisko, nr telefonu/ numer komunikatora elektronicznego, adres e-mail, adres korespondencyjny, branża.
 10. Partnerzy Programu, na zasadach określonych w niniejszym paragrafie, mogą korzystać z danych kontaktowych Uczestnika w celach kontaktowych (uzyskanie opinii na temat Programu, innych projektów prowadzonych przez Partnerów, a także przesłanie informacji o innych inicjatywach), przy użyciu telefonu, poczty elektronicznej lub tradycyjnej, w trakcie trwania Programu na podstawie zgody na tego typu przetwarzanie danych osobowych, wyrażonej faktem przyjęcia Regulaminu. Udzielenie zgody jest dobrowolne i może ona zostać w każdym czasie odwołana. Odwołanie zgody jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Programie.
 11. Zgodę na przetwarzanie danych osobowych gromadzonych, przetwarzanych i przechowywanych w ramach uczestnictwa w Programie Uczestnik może wycofać w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność 
  z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu wycofania zgody należy przesłać informację w tym zakresie na adres e-mail: daneosobowe@pppt.pl. 
 12. Dane osobowe są zbierane na zasadzie dobrowolności, jednakże podanie danych w zakresie określonym Regulaminem jest warunkiem wzięcia udziału w Programie, gdyż ich przetwarzanie jest niezbędne dla Organizatora i Partnera, aby miał on możliwość przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i realizacji innych określonych w Regulaminie i Umowie zobowiązań względem danego Uczestnika. Przetwarzane dane osobowe Uczestników obejmują:
  1. dane kontaktowe: 
   1. imię i nazwisko;adres korespondencyjny;
   1. numer telefonu i/lub ID komunikatora elektronicznego;
   1. adres e-mail.
  1. dane dotyczące uczestnictwa w Programie:
   1. informacje o autorstwie pomysłu biznesowego
   1. informacje o rezultatach rekrutacji
   1. informacje o zgłoszonym Projekcie
 13. Każdy Uczestnik ma prawo do wglądu w swoje dane, ich poprawiania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu oraz wycofania zgody na ich przetwarzanie. W celu realizacji wskazanych w niniejszym ustępie praw oraz w razie jakichkolwiek innych pytań w zakresie danych osobowych Uczestnika, Uczestnik powinien przesłać wiadomość do Organizatora na adres e-mail: daneosobowe@pppt.pl.
 14. Każdy Uczestnik ma prawo, w szczególności w razie uporczywego nierealizowania przez Organizatora obowiązków wskazanych w niniejszym Regulaminie, do wniesienia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 15. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania błędnych danych osobowych przez Uczestnika.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji informacji przekazywanych w Formularzu zgłoszeniowym.
 17. Organizator ma prawo przekazać dane umieszczone w Formularzu zgłoszeniowym bądź pozyskane w toku akceleracji podmiotom trzecim dla potrzeb realizacji Programu na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz na podstawie zgody Uczestnika wyrażonej w Formularzu zgłoszeniowym.

§ 10 

 Zgoda na wykorzystanie wizerunku

 1. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, iż przyjmuje do wiadomości, 
  i zgadza się na możliwość rejestracji dźwięku i obrazu, które mogą obejmować jego wizerunek, głos i być opatrzone jego imieniem, nazwiskiem, funkcją w Projekcie i nazwą pomysłu biznesowego podczas wszystkich spotkań i wydarzeń związanych z Programem.
 2. Zezwolenie na rozpowszechnianie wizerunku w rozumieniu art. 81 Praw autorskich i praw pokrewnych jest nieodpłatne, wielokrotne, nieograniczone terytorialnie ani czasowo.
 3. Spotkania merytoryczne mogą być rejestrowane przez Organizatora i Partnera celem zbudowania biblioteki wiedzy o Programie. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie swojego wizerunku i głosu w ramach tych nagrań, zaś Partner może je upubliczniać w wąskim zakresie innym Uczestnikom i tylko osobom zaangażowanym w realizację Programu.
 4. Uczestnik akceptuje także, że powstałe z udziałem wizerunku członków zespołu Uczestnika materiały audiowizualne będą mogły być utrwalane (wraz z kadrowaniem, kompozycją i postprodukcją bez konieczności przedstawienia Uczestnikowi do akceptacji produktu końcowego), a następnie rozpowszechniane w celu promocji Programu przez Organizatora i Partnera w druku i zapisie cyfrowym w publicznym odtwarzaniu, wyświetlaniu w mediach i sieciach bezpośredniego dostępu, jak Internet. Organizator jest upoważniony do przekazywania utworów, w których utrwalony został jego wizerunek, innym podmiotom w celach promocyjno-informacyjnych.
 5. Uczestnik wyraża zgodę na wykorzystanie jego wizerunku w sposób i w zakresie określonym w niniejszym paragrafie przez Organizatora oraz Partnera.
 6. Organizator informuje, że jeśli w ramach działań, podejmowanych na podstawie i w zgodzie z niniejszym paragrafem dojdzie do gromadzenia, przetwarzania, przekazywania lub przechowywania danych osobowych Uczestnika, Organizator będzie dokonywał tego typu czynności na podstawie prawnie uzasadnionego interesu.

§ 11

Postanowienia końcowe

 1. Każdy z Uczestników poprzez akceptację niniejszego Regulaminu, oświadcza, że zgłoszony przez Uczestnika pomysł biznesowy nie będzie zawierać treści naruszających prawo lub niezgodnych z dobrymi obyczajami oraz że nie będzie naruszać praw osób trzecich (w szczególności praw autorskich lub praw własności przemysłowej).
 2. Organizator i Partner nie wspierają biznesów niezgodnych z prawem, związanych z hazardem, pornografią, produkcją oraz sprzedażą broni, narkotyków oraz innych używek, a także nastawionych na działania 
  o charakterze bezprawnym, obraźliwym, dyskryminacyjnym lub rasistowskim. W przypadku, gdy w trakcie Programu okaże się, że uczestnik Programu rozwija pomysł na firmę o charakterze określonym w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu, Organizator ma prawo do natychmiastowego usunięcia uczestnika 
  z Programu.
 3. Organizator zastrzega, że nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia uniemożliwiające przeprowadzenie Programu, których nie był w stanie przewidzieć lub którym nie mógł zapobiec, w szczególności w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych, w tym przypadków siły wyższej, czy zdarzeń związanych z pandemią SARS-Cov-2.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania w każdym czasie realizacji Programu bez konieczności podania przyczyny.
 5. Regulamin jest dostępny na www.startinpark.pl/regulamin Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Programu 
  w przypadku zmian przepisów prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na przebieg 
  i organizację Programu. O zmianie Regulaminu organizatorzy poinformują za pośrednictwem strony internetowej www.startinpark.pl
 6. Rozstrzyganie spraw nieuregulowanych Regulaminem należy do kompetencji statutowych organów Organizatora.

Zgody:

 • Niniejszym potwierdzam, że zapoznałem/am się i akceptuję regulamin Programu Start in Park dostępny pod adresem www.startinpark.pl/regulamin oraz treść zawartych w nim oświadczeń, spełniam warunki uczestnictwa oraz nie zachodzą wobec mnie/ mojej firmy i/lub mojego zespołu okolicznościwykluczające.*
 • Zgadzam się, by zespół i eksperci Programu kontaktowali się ze mną w sprawie pomysłu biznesowego na podany adres e-mail lub podany  numer telefonu.*
 • Wyrażam zgodę na przetwarzanie i przekazywanie informacji o zgłaszanym przeze mnie Projekcie, danych osobowych, w tym danych kontaktowych zawartych w Formularzu zgłoszeniowym w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji programu dla Partnera i Organizatora Programu, a także specjalistów zaangażowanych w Program.*
 • Znane mi są i akceptuję zasady polityki prywatności chroniące podane przeze mnie dane w niniejszym Formularzu Zgłoszeniowym, które dostępne są pod adresem www.startinpark.pl/polityka-prywatnosci.
 • Przyjmuję do wiadomości, że mogę w dowolnym momencie wycofać powyższe zgody. Wycofanie przeze mnie zgód nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie mojej zgody przed jej wycofaniem.*
 • Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o ofertach i wydarzeniach organizowanych przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. i Fundację Przedsiębiorczości Kobiet lub partnerów współpracujących.

* zgody wymagane